New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Over ons

Op 10 juli keurde het Verzekeringscomité de overeenkomst New Deal goed. De overeenkomst New Deal heeft als doel een nieuw duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde te ontwikkelen en te evalueren. Dit model moet voldoen aan de vastgestelde noden in de huisartsgeneeskunde en streeft de doelstellingen van de Quintuple Aim na. Dit nieuwe model zal bestaan naast de huidige bestaande systemen (prestatie of forfaitair model). Huisartsen kunnen vrijwillig instappen in dit nieuwe systeem dat openstaat voor de diverse types van de bestaande huisartspraktijken.   

Wat ging vooraf?

Een jaar lang werkten de wetenschappelijke beroepsverenigingen Domus Medica en SSMG, de drie artsensyndicaten (BVAS, Het Kartel en AADM) samen met de jongerenorganisaties en de academische centra om dit model te ontwikkelen. Gedurende dit jaar kwam duidelijk de noodzaak aan begeleiding en ondersteuning naar voor van de huisartsen en huisartspraktijken over de ‘New Deal’. Om hun op deze manier te begeleiden en te ondersteunen bij een overstap naar het nieuwe organisatie -en financieringssysteem. Deze ondersteuning en begeleiding kreeg verder vorm in een Vlaams consortium met daarin vier partners: Domus Medica, VAS, ASGB en AADM. 

Gezien de hoeveelheid aan taken en de vereiste expertise heeft het RIZIV aan de wetenschappelijke beroepsvereniging Domus Medica en de artsensyndicaten gevraagd om samen een Vlaams consortium te vormen. Dit consortium zal de  nodige begeleiding en ondersteuning bieden aan huisartsenpraktijken die wensen over te stappen naar dit nieuwe systeem.   

Welke partners zitten in het Vlaams consortium?

Welke taken zal het Vlaams consortium opbouwen?

Het Vlaams consortium heeft als doel individuele huisartsen en huisartspraktijken te informeren, begeleiden en ondersteunen bij een overstap naar het nieuwe organisatie -en financieringsmodel.

 1. Op vraag van huisartsen of huisartspraktijken diensten aanbieden om:
  • Huisartsen te informeren over het nieuwe organisatie -en financieringsmodel.
  • De financiële impact van het nieuwe model op praktijkniveau te simuleren en deze simulaties toe te lichten, inclusief de verwachte effecten van het nieuwe model t.o.v. de huidige situatie.
  • Een helpdesk aan te bieden voor praktijken die een overstap overwegen.
  • Evaluaties te maken op praktijkniveau aan de hand van PDCA-cycli.
 2. Kennis verzamelen en delen over financiële en juridische aspecten rond het nieuwe organisatie -en financieringsmodel:
  • Opstellen van een simulatiemodel op praktijkniveau, i.s.m. RIZIV.
  • Verschillende kaders uitwerken van hoe de interne verdeling van inkomsten kan lopen binnen het nieuwe model, met aangepaste typemodellen voor associatie-overeenkomsten.
  • Opstellen typecontracten voor samenwerking met praktijkondersteunend personeel.
 3. Kennis verzamelen en delen over organisatorische aspecten rond het nieuwe organisatie- en financieringsmodel. Inhoudelijke ondersteuning bieden op vlak van zorgorganisatie bij:
  • de samenwerking met praktijkverpleegkundigen.
  • populatiemanagement, proactieve en preventieve zorgprogramma’s.
  • het organiseren van intervisies tussen verschillende praktijken zodat er richtlijnen voor goede praktijkvoering kunnen opgesteld worden.
 4. Draaiboeken en documentatie ontwikkelen voor het opzetten van New Deal praktijken met het formuleren van een strategisch kader, lange termijndoelstellingen en operationele doelstellingen op kortere termijn.
 5. In functie van de verzamelde kennis, expertise en ervaringen van de deelnemende huisartspraktijken adviezen opstellen voor het Begeleidingscomité die wordt opgericht in het kader van de overeenkomst voor het nieuwe organisatie -en financieringsmodel.